Zorg en begeleiding

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen krachten en uitdagingen. Wij bieden de leerling daarom begeleiding op maat. Dit doet De Vlonder op een aantal manieren:

Leerlingvolgsysteem

De Vlonder werkt met een leerlingvolgsysteem, in dit geval ParnasSys. Hierin staan gegevens van alle leerlingen, zoals CITO-toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en resultaten van toetsen.

Groepsbespreking

Het team van leerkrachten bespreken tweemaal per jaar de voortgang van de groep. De opvallende leerlingen worden hierbij uitgebreid onder de aandacht gebracht, zodat we daar samen goed mee omgaan. We betrekken de ouders daar vervolgens ook bij.

Individuele benadering

Kinderen uit één groep kunnen in persoonlijkheid en ontwikkelingsniveau veel van elkaar verschillen. Door de methodes die we gebruiken zijn we in staat om de leerlingen op hun eigen niveau aan te spreken. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen zijn er bijvoorbeeld speciale materialen en verrijkingslessen.

Werken met groepsplannen

De Vlonder houdt rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. De groep is daarom verdeeld in instructiegroepen met ieder een eigen aanpak. Dit sluit aan bij onze opvatting over gedifferentieerd lesgeven. Als het nodig is, krijgt een leerling een individueel plan.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam bestaat uit een jeugdverpleegkundige van de GGD, de jeugdbeschermer, de schoolmaatschappelijk werker en de intern begeleider. Zij overleggen over de zorgvragen van de leerlingen en signaleren mogelijke nieuwe vragen. Het doel is om, indien nodig, de hulpverlening dichtbij school te houden.

Externe ondersteuning

We doen er alles aan om de juiste ondersteuning voor de leerling binnen de school te bieden. Soms is dit echter niet genoeg en blijft het kind nog achter op cognitieve, emotionele of lichamelijke ontwikkeling. In die gevallen roepen we de hulp van een extern adviseur of expert in. Dit doen we altijd met het doel het kind zich beter te laten voelen en de leerling in het regulier onderwijs te houden.

Passend Onderwijs

Het doel van Passend Onderwijs is dat ook de leerling met een een extra ondersteuningsbehoefte op een reguliere school voldoende begeleiding krijgt. In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is te vinden wat De Vlonder doet.

Onderdeel van Passend Onderwijs zijn de zogenoemde ‘arrangementen’; dit zijn begeleidingstrajecten voor kinderen met een specifieke en vaak complexe begeleidingsvraag. Vanuit de stichting waar De Vlonder onder valt, worden geen arrangementen verplicht gesteld. We krijgen de vrijheid dit zelf in te delen.

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij De Vlonder. Door bijtijds te signaleren en het pesten aan te pakken, houden we onze school zo prettig en veilig als mogelijk. Hoe we dit doen hebben we omschreven in ons pestprotocol.